LAD Transport

LAD Transport

ul. Sulejowska 9

51-126 Wrocław

www.ladtransport.com

Email: office@ladtransport.com

Telefon: + (48) 532 444 936

NIP: 894-30-23-792

Regulamin zleceń

1. W przypadku niemożliwości wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę lub braku jego akceptacji albo braku akceptacji jakiegokolwiek z warunków zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest nie później niż w 30 minut, od momentu otrzymania zlecenia, na poinformowanie LAD Transport Rafał Skrzypczyński o tej okoliczności, w takiej samej formie, w jakiej zostało mu przekazane zlecenie, pod rygorem bezskuteczności. Brak odesłania w ww. terminie podpisanego skanu zlecenia oznacza jego zawarcie. Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu międzynarodowego, jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu, iż Zleceniobiorca jest uprawnionym przewoźnikiem.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru (mienia) przyjmowanego do przewozu, a także brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy, oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą każdorazowo wartości mienia przyjmowanego do przewozu nie niższą niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR, a w przypadku przewozu kabotażowego w przepisach obowiązujących w kraju, w którym przewóz jest wykonywany.

3. Zleceniobiorca nie może powierzać świadczenia zleconych mu przez LAD Transport Rafał Skrzypczyński usług jakiemukolwiek innemu podmiotowi lub podwykonawcy, bez uprzedniej, wyraźnej zgody LAD Transport Rafał Skrzypczyński; obowiązuje bezwzględny zakaz przeładunku/doładunku ładunku podczas realizacji niniejszego zlecenia, pod rygorem kary umownej, w wysokości przewoźnego (frachtu).

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia LAD Transport Rafał Skrzypczyński o każdej przeszkodzie w wykonaniu usługi, w tym także niezależnej i niezawinionej przez Zleceniobiorcę.

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest doręczenie przez niego do LAD Transport Rafał Skrzypczyński oryginału prawidłowej faktury VAT, z podanym na niej numerem zlecenia, a także kompletem wymaganych dokumentów(faktura, 2 CMR i inne dokumenty biorące udział w transporcie), w terminie do 14 dni od wykonania usługi. Termin zapłaty biegnie od momentu otrzymania oryginalnych, prawidłowych i kompletnych dokumentów. Dokumenty muszą być doręczane na adres: ul. Sulejowska 9, 51-126 Wrocław. Uchybienie 14 dniowemu terminowi przesłania ww. dokumentów (decyduje data nadania listu poleconego), skutkuje wydłużeniem płatności o dodatkowe 90 dni, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zapłaty przewoźnego (frachtu) w całości w PLN. Faktury wystawiane w EUR, będą wówczas przeliczone na PLN według średniego kursu NBP, z dnia poprzedzającego dzień rozładunku. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania w każdym przypadku 2 numerów rachunków bankowych; jednego w PLN, drugiego w EUR.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek kontaktów z klientem (nadawcą/załadowcą ładunku i odbiorcą), przez okres 2 lat, od dnia wykonania zlecenia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, względem Zleceniodawcy, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Z tytułu powyższego.

8. W przypadku anulowania (storno) zlecenia przez Zleceniodawcę, z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (Przewoźnika), Zleceniodawca zapłaci ryczałtowy zwrot kosztów podstawienia pojazdu na miejsce załadunku, w kwocie 50 EUR, w terminie 7 dni, od daty zdarzenia.

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego w zleceniu (dotyczy to w szczególności przewozów ponadgabarytowych), szczelny, czysty na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów. W przypadku niespełnienia tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia auta zastępczego na swój koszt.

10. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca potwierdza, iż dysponuje pojazdami odpowiednimi do realizacji zlecenia.

11. W przypadku przewozu kabotażowego Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogów co do terminów i innych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż powyższe warunki zostały spełnione. W przypadku gdyby okazało się, że pojazd wskazany w zleceniu przewozu kabotażowego nie jest w stanie wykonać przewozu z uwagi na regulacje w/w rozporządzenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przewozu innym pojazdem.

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

13. Odstąpienie od umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w przypadku przewozów międzynarodowych dodatkowo Konwencji CMR, zaś w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowe w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu.

15. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest sąd powszechny; wydział gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.

16. Zleceniobiorca zobowiązany jest brać pod uwagę wszystkie wskazówki i zalecenia LAD Transport Rafał Skrzypczyński, co do wykonania usługi, o ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, takich jak: sposób przewozu ładunków zgodnie ze specyfikacją zleceniodawcy dot. piętrowania towaru i innych wytycznych.

17. Jeśli zlecenie nie stanowi inaczej ładunek traktowany jest jako niepiętrowany. Zleceniobiorca zobowiązany do przestrzegania zasad BHP oraz reguł panujących na terenie danego zakładu, w którym odbywa się załadunek lub rozładunek. Kierowców obowiązuje całkowity zakaz palenia terenie danego zakładu, w którym odbywa się załadunek lub rozładunek.

18. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 48 godziny postoju na załadunek i osobno na rozładunek (72 godziny w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw), a także postój w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku są wolne od opłat postojowych. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych. W pozostałym zakresie Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w kwocie 50 euro za każde rozpoczęte 24 h przestoju. Czas wykonania przewozu uwzględnia przestoje, o których mowa powyżej, a brak odebrania przesyłki przez odbiorcę przed upływem tego czasu nie jest uważany za przeszkodę w wydaniu przesyłki.

19. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokładnego, szczegółowego kontrolowania prawidłowości załadunku i rozładunku oraz potwierdzenia jej na liście przewozowym i dokumentach W-Z. Każda nieprawidłowość wymaga odpowiedniej adnotacji na dokumentach przewozowych oraz natychmiastowego jej zgłoszenia do LAD Transport Rafał Skrzypczyński.

20. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą postojową potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę. Podstawą naliczenia opłat postojowych może być wyłącznie karta postojowa potwierdzona przez nadawcę lub odbiorcę. Opłaty przysługują Zleceniobiorcy wyłącznie w sytuacji informowania Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia.

21. Zleceniobiorca zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy uzgodnione warunki świadczenia na rzecz LAD Transport Rafał Skrzypczyński usług, zwłaszcza wysokość wynagrodzenia, czy jego składowych, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, do kwoty 50.000 EUR.

22. Spóźnienie na załadunek lub rozładunek, uprawnia Zleceniodawcę do naliczenia kary umownej Zleceniobiorcy, w wysokości 50 EUR, za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia, bez obowiązku wykazywania szkody. Niezależnie od powyższego, Zleceniodawca uprawniony jest do obciążenia Zleceniodawcy kwotą rzeczywiście poniesionej szkody, na skutek spóźnienia się na załadunek lub rozładunek przez Zleceniobiorcę.

23. W przypadku braku odesłania podpisanego „kwitu paletowego”, dokumentującego wymianę palet lub ich zwrot, Zleceniodawca uprawniony jest do naliczenia Zleceniobiorcy kary umownej, w wysokości 20 EUR, za każdą paletę.

24. Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać niemieckich, francuskich, włoskich i węgierskich regulacji dotyczących delegowania pracowników i płacy minimalnej.

25. W przypadku przewozów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w dokumencie CMR wymagane są pieczątki (w języku rosyjskim): „TOWAR POSTUPIŁ” i „WYPUSK RAZRESZEN”, a także data, podpis oraz pieczątka odbiorcy towaru. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin po rozładunku przesłać Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej list przewozowy CMR w celu weryfikacji zastosowania prawidłowych pieczątek.

26. W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe jej zakończenie (np. SAD, EX1,T-1). Brak tych dokumentów nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot.

27. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w rozładunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w rozładunku w charakterze obserwatora.

28. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz, który powinien posiadać co najmniej jeden sprawnie działający środek łączności.

29. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu samochodu chłodni minimum czterech tyczek rozporowych lub w przypadku plandeki minimum dwunastu pasów zabezpieczających.

30. W przypadku przewozu elektroniki bądź alkoholi wysokoprocentowych środek transportu powinien być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z opcją monitorowania przez stację monitorową.

31. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów odpowiednich do realizacji zlecenia, a także przekazać dane pojazdu, przy pomocy którego wykonany będzie przewóz obejmujące jego numery rejestracyjne, pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania.

32. W przypadku gdy z danych zawartych w zleceniu wynika lub też gdy Zleceniobiorca przy dochowaniu należytej staranności mógłby to samodzielnie ustalić, iż do wykonania przewozu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie przewozu ponadnormatywnego, Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania tego zezwolenia na własny koszt, chyba że co innego wynika z treści zlecenia.

33. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca potwierdza, iż dysponuje kierowcami posiadającymi uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zlecenia.

34. W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkodę w przesyłce lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot (z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie):

a) w Niemczech:

 • do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce
 • do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
 • b) we Francji

 • do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t
 • do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t
 • do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
 • 35. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn nie później jednak niż na 1 godzinę przed planowanym terminem załadunku.

  36. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zleceniodawcy bez wzywania do jej wykonania, jeśli Zleceniobiorca oświadczy, że nie wykona umowy na warunkach w niej określonych. Dotyczy to również okresu przed nadejściem terminu podstawienia pojazdu pod załadunek.

  LAD Transport
  Regulamin opracowany przez LAD Transport Rafał Skrzypczyński