Transport ADR:

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, to zapraszamy do skorzystania z formularza wyceny lub wystarczy przejść do podstrony kontaktowej. Specjaliści chętnie pomogą Państwu w dobraniu odpowiedniej usługi transportowej, szybko wycenią realizację transportu. We współpracy ze specjalistami od transportu ADR powstał tekst informacyjny w tematyce transportu materiałów niebezpiecznych. Tekst będzie bieżąco aktualizowany wraz ze zmieniającym się stanem prawnym.

Szybka wycena

Transport ADR – czym jest?

Sam skrót ADR pochodzi od francuskiej nazwy L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Jest to nazwa aktu prawnego który w języku polskim nosi nazwę ,,Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Jest to międzynarodowa konwencja, obejmująca swoim zakresem transport drogowy. Polska ratyfikowała tę umowę w 1975 roku. Sam dokument został stworzony 30 września 1957 roku w Genewie przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego.

Skontaktuj sie bezpośrednio z działem specjalizującym się w transporcie drogowym

Transport i spedycja ADR, cysterny:

Regulacja ADR obejmuje przewóz ładunków niebezpiecznych, określa zasady oznakowania pojazdów, sposób pakowania produktów, a także oznakowania tych przesyłek. W umowie ADR można również znaleźć informacje dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów przewozowych, wymagania stawiane przewoźnikowi oraz kierowcy, który podejmuje się przewozu materiałów niebezpiecznych oraz wiele innych ważnych kwestii, które wpływają na prawidłowy i bezpieczny przewóz ADR.
Umowa jest aktualizowana co dwa lata w każdym nieparzystym roku. Od 1 stycznia danego nieparzystego roku można ją przyjmować nieobligatoryjnie, co oznacza, że w dalszym ciągu stosować można również zapisy z poprzedniej umowy. Obowiązek stosowania przepisów tej umowy ma zastosowanie obligatoryjne od 1 lipca roku, w którym została opublikowana wersja zaktualizowana.

Umowa ADR omawia między innymi jakie zagrożenia niesie ze sobą transport materiałów niebezpiecznych i jednocześnie wskazuje sposoby zapobiegania temu niebezpieczeństwu.

Konwencja ADR składa się z umowy właściwej, a także dwóch załączników A i B. Umowa właściwa przedstawia prawne stosunki jakie zachodzą między uczestniczącymi w umowie państwami.

Przejdź do podstrony ofertą transportu cysternami

Transport cysternami – czym transportujemy:

➔ cystern 1-komorowych, 2-komorowych, 5-komorowych;

➔ cystern z kompresorem o różnych ładownościach;

➔ 12 do 45 tysięcy litrów w zależności od zapotrzebowania i przewożonej substancji;

ADR

Załącznik A umowy ADR – czyli klasa zagrożeń i klasyfikacja materiałów do klas:

Załącznik w rozumieniu artykułu 2 ADR określa towary niebezpieczne, niedopuszczone do transportu międzynarodowego, a także towary niebezpieczne, które można przewozić.
W ramach tego załącznika można dowiedzieć się więcej na temat klasyfikacji towarów, a także poznać ich kryteria, zastosowanie opakowań i cystern, procedury nadawcze (jakie oznakowanie i nalepki ostrzegawcze stosować należy na sztukach przesyłek lub całych środkach transportu, jakie są wymagane dokumenty oraz informacje).

Załącznik A umowy ADR wyróżnia następujące kwalifikacje materiałów niebezpiecznych w podziale na klasy:

➔ 1 – Główna klasa Materiały i przedmioty wybuchowe
➔ 1.1 – Zagrożone masowym wybuchem
➔ 1.2 – Stwarzające zagrożenie rozrzutem – bez wybuchu masowego
➔ 1.3 – Mogące stworzyć zagrożenie pożarem i/lub małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem – nie mogą natomiast stworzyć zagrożenia wybuchem masowym
➔ 1.4 – Takie które mogą stworzyć małe zagrożenie wybuchem w momencie zapłonu lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki których w tym wypadku doprowadzają do zniszczeń w ramach sztuki przesyłki, a także nie doprowadzają do rozrzutu odłamków w dużym zasięgu. Ewentualny zewnętrzny pożar nie powinien wywołać natychmiastowej eksplozji całej zawartości sztuki przesyłki
➔ 1.5 – Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo zainicjowania pożaru lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia
➔ 1.6 – Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się
➔ 2 – Gazy – gdzie można wyróżnić: gazy palne, niepalne, nietrujące, gazy trujące
➔ 3 – Materiały ciekłe – zapalne
➔ 4.1 – Materiały stałe zapalne, które są samoreaktywne, a także materiały wybuchowe stałe odczulone
➔ 4.2 – Materiały samozapalne
➔ 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
➔ 5.1 – Materiały utleniające
➔ 5.2 – Nadtlenki organiczne
➔ 6.1 – Materiały trujące
➔ 6.2 – Materiały zakaźne
➔ 7 – Materiały promieniotwórcze
➔ 8 – Materiały żrące
➔ 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne: mogą to być między innymi materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu, akumulatory litowe, przedmioty ratownicze, materiały ciekłe, materiały stałe.

Poza klasami materiałów niebezpiecznych w załączniku A do ADR znajdziemy również inne ważne informacje.

Załącznik zawiera między innymi wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowej, wyłączenie dotyczące ilości przewożonych niebezpiecznych towarów w jednostce transportowej. W opisywanym dokumencie znajdziemy również informacje jak tranzyt materiałów niebezpiecznych wygląda gdy materiały niebezpieczne przewożone są drogą kolejową czy morską lub w przypadku transportu kombinowanego. Załącznik A to również informacje na temat odpowiedniej kwalifikacji pracowników, pracujących przy realizacji takiej usługi – szczególnie kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Umowa zawiera również, obowiązki uczestników przewozu, odstępstwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, sposób pakowania towarów w transporcie ADR, czy definicje i jednostki miar.

Przykładowe znaki:

sygnatury adr

Załącznik B umowy ADR – określa wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i używania pojazdów przewożących towary niebezpieczne:

W ramach Artykułu 2 ustęp 2 punkt b znajdziemy informacje, że załącznik B odnosi się “w szczególności w odniesieniu do konstrukcji, wyposażenia i eksploatacji pojazdu służącego do przewozu towarów wymienionych w tym załączniku z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 ustęp 2”. Innymi słowy znajdziemy w załączniku B do ADR wymagania dotyczące: załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania, dokumentacji, jak również wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów.

Ogólne wymagania – transport ADR

Ogólne wymagania zawierają się w kilku punktach i dotyczą jednostek transportowych, dokumentów jakie powinny być przewożone w jednostce transportowej, oznakowaniu i umieszczaniu nalepek ostrzegawczych, a także wyposażenia przeciwpożarowego, jak i innego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej. Poniżej zostaną opisane wspomniane wymagania transportu ADR.

Jednostki transportowe

Jeśli chodzi o jednostki transportowe w przewozie ADR, to zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi pojazdów, środek taki może zawierać tylko jedną naczepę.

Jakie dokumenty powinny być przewożone w jednostce transportowej?

W ramach transportu ADR wymagane jest przewożenie w jednostce transportowej dokumentów, co do przewozu których zobowiązanie może wynikać z innych przepisów, ale w ogólnym zarysie powinny być przewożone następujące dokumenty:

  • dokumenty przewozowe znajdujące się w dziale 5 dotyczące wszystkich przewożonych towarów niebezpiecznych jak również, jeżeli jest taki wymóg, certyfikat pakowania kontenera / pojazdu;
  • instrukcje pisemne określone w 5.4.3;
  • dokumenty tożsamości wszystkich członków załogi pojazdu, zawierające ich fotografie, zgodnie z 1.10.1.4.


Jeżeli przepisy ADR wymagają sporządzenia zawartych w 8.1.2.2 dokumentów, dokumenty te powinny również znaleźć się w jednostce transportowej, jest to m.in.:

  • świadectwo zatwierdzenia określone w 9.1.3 dla każdej jednostki transportowej lub każdego wchodzącego w jej skład pojazdu;
  • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy;
  • kopia świadectwa dopuszczenia lub zatwierdzenia przez właściwą władzę, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów 5.4.1.2.1 (c), 5.4.1.2.1 (d) lub 5.4.1.2.3.3.
  • W jednostce transportu powinny się znaleźć również instrukcje z 5.4.3 i być przechowywane w taki sposób, by były łatwo dostępne.

Przewoźnik – jego podstawowe obowiązki w transporcie ADR

Najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli osoba wykonująca czynności ładunkowe (o których więcej informacji znajduje się poniżej) stwierdzi naruszenie wymagań w transporcie ADR, to nie powinna ona takiego przewozu realizować do momentu, w którym naruszenia zostaną usunięte.

Wszelkie zapisane poniżej czynności należy wykonać odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe i towarzyszące, a także sprawdzanie wzrokowe pojazdu czy też kontenerów – w razie potrzeby również ładunku.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy towary niebezpieczne zlecone do przewozu są w ogóle towarami dopuszczonymi do przewozu zgodnego z ADR.

Kolejna ważna kwestia, to dokumentacja i informacje wymagane w umowie ADR. Przewoźnik musi upewnić się, że wszystko to zostało dostarczone przed rozpoczęciem przewozu przez nadawcę, czyli że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej. W przypadku użycia EDP lub EDI należy sprawdzić czy jest dostęp do tych danych podczas przewozu, przynajmniej w takim stopniu jak w przypadku dokumentacji papierowej.

Następnie należy upewnić się czy załadowany towar lub pojazd nie są obarczone wadami, czy nie występuje jakikolwiek wyciek, nieszczelność lub występują braki w wyposażeniu.

W przypadku następujących pojazdów: cysterny, pojazdy-baterie, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne, kontenery-cysterny oraz MEGC – należy upewnić się, że nie upłynął nieprzekraczalny termin następnego badania technicznego tych pojazdów.

MEGC to wieloelementowy kontener do gazu – czyli jednostka składająca się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowana w ramie. Elementy to np. butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe, czy cysterny do przewozu gazu o pojemności większej niż 450 litrów.

Tu ważna informacja: po upływie nieprzekraczalnego terminu, mogą być używane cysterny, pojazdy-baterie i MEGC jeśli spełniają wymagania zawarte w 4.1.6.10 (w przypadku pojazdów-baterii i MEGC zawierających urządzenia ciśnieniowe), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 lub 6.7.4.14.6.

Należy także sprawdzić czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane.

Następnie powinno zostać zweryfikowane czy samochód jest odpowiednio oznakowany i posiada wszystkie nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice barwy pomarańczowej, które znajdziemy w dziale 5.3.

Trzeba upewnić się czy znajduje się wyposażenie wymagane w ADR dla jednostki transportowej, załogi pojazdu i określonych nalepek ostrzegawczych.

Załoga pojazdu powinna otrzymać od przewoźnika instrukcje pisemne, które zostały określone w ADR

W przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie wymagań ADR, które zagraża bezpieczeństwu tego przewozu, transport taki powinien zostać niezwłocznie przerwany. Wynika to z zachowania wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, z bezpieczeństwem unieruchomienia przesyłki, czy bezpieczeństwem publicznego.

Przewóz można kontynuować tylko w momencie, gdy zapewniona zostanie jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

Pozwolenie na kontynuowanie przewozu może być udzielone przez władzę właściwą dla pozostałej części przewozu.

Kierowcy w transporcie ADR

W umowie ADR zawarte są również przepisy dedykowane kierowcom. Stawiają one przed kierowcami wymagania, które muszą spełniać aby móc przewozić towary niebezpieczne.

Aby przewozić towary niebezpieczne trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia.
Kierowca chcący ubiegać się o uprawnienia ADR musi mieć ukończone 21 lat – zwolnienie z tego rygoru dotyczy kierowców pojazdów, którzy należą do Służb Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieć prawo jazdy na odpowiednią kategorię – poza tym mają zastosowanie przepisy z zakresu prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym. Tylko zdany egzamin na zaświadczenie ADR daje uprawnienia na transport materiałów niebezpiecznych.

W zakresie szkolenia ogólnego kierowcy powinni być zaznajomieni z ogólnymi wymaganiami zawartymi w przepisach towarów niebezpiecznych.
Ponadto jest jeszcze szkolenie stanowiskowe, po którym kierowcy są zobowiązani znać przepisy z zakresu transportu towarów niebezpiecznych, które ściśle odpowiadają ich odpowiedzialności i obowiązkom.

W umowie ADR znajduje się również zapis o wymaganiu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. W ramach szkolenia kierowca powinien dowiedzieć się jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogącego być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku – określone w punkcie 1.3.2.3 umowy ADR. Szkolenie ma na celu przedstawienie zagrożeń i sposobów postępowania z procedurami ratowniczymi.

Kierowcy powinni okresowo uzupełniać szkolenia o szkolenia doskonalące, które uwzględniają zmiany w przepisach oraz pamiętać, że umowy są aktualizowane w cyklach dwuletnich od roku nieparzystego.

Ikona - grafika

Skorzystaj z usługi transportu ADR LAD Transport

Nasze usługi realizujemy na terenie całej Unii Europejskiej. W oparciu o przepisy obowiązujące na terenie UE, ze szczególną dbałością. Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści na podstawie wywiadu z klientem przygotują szczegółową ofertę. Skorzystaj z formularza wyceny lub zadzwoń czy napisz bezpośrednio do nas.

Transport na miarę Twoich oczekiwań!

Jeśli szukasz rzetelnej firmy transportowej, którą wyróżnia profesjonalizm – świetnie trafiłeś! Nasi kierowcy posiadają wieloletnie doświadczenie, niezbędne uprawnienia i umiejętności sprzyjające realizacji zleceń.
Dysponujemy flotą przystosowaną do transportu różnego typu ładunków, a także ładunków ADR. Wszystko to sprawia, że gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przewozów.

Transport i spedycja drogowa:

Transport i spedycja morska, kolejowa i lotnicza:

Transport i spedycja ekspresowa do 3,5 tony:

Transport i spedycja ADR, cysterny: